Skontaktuj się z nami!       Studio, Sklep: 534 797 224       Wytwórnia, Portal: 692 703 463 

Regulamin konkursu BAC – konkurs graficzny


1. ORGANIZATOR I CZAS TRWANIA KONKURSU
1.1. Organizatorem Konkursu jest portal Hardcore Tattoo i firma Luka Bandita.
1.2. Konkurs rozpoczyna się w dniu 5 czerwca 2011. Zgłoszenia uczestników do Konkursu będą przyjmowane od 5 czerwca 2011 do 5 września 2011.
1.3. Rozstrzygnięcie Konkursu nastąpi do dnia 20 września 2011 r.

2. WARUNKI UCZESTNICTWA

2.1. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest zarejestrowanie się Uczestnika na stronie www.hardcore-tattoo.pl i zamieszczenie tam swojej pracy
2.2. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do zapoznania się z Regulaminem Konkursu. Spełnienie warunku uczestnictwa w Konkursie, wskazanego w ust. 2.1. oznacza akceptację wszystkich punktów Regulaminu Konkursu.
2.3. Udział w Konkursie jest bezpłatny.

3. ZASADY KONKURSU
3.1. Do Konkursu mogą być zgłaszane tylko projekty wykonane osobiście przez Uczestnika, do których przysługują Uczestnikowi nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe, a także nie naruszające praw właścicieli do wizerunków obiektów zastrzeżonych w Urzędzie Patentowym.
3.2. Uczestnik zgłasza projekty do Konkursu po zarejestrowaniu się i zalogowaniu na stronie internetowej Konkursu www.hardcore-tattoo.pl, zgodnie z pkt. 2.1 Regulaminu.
3.3. Każdy Uczestnik może zgłosić dowolną ilość prac.
3.4. Projekty muszą spełniać następujące wymagania techniczne:
a). wielkość wzoru nie może przekraczać formatu A3; wymagana rozdzielczość pracy to minimum 300 dpi (projekt w oryginalnej wielkości należy wysłać na maila konkursy@hardcore-tattoo.pl)
b). na konkurs zgłaszamy miniaturkę swojej pracy o wymiarach 400 x 400 pikseli (zamieszczamy ją na stronie www.hardcore-tattoo.pl na forum w temacie „Body Art Convention – konkurs graficzny”)
c). technika wykonania projektu „ręczna” lub „komputerowa”
d). projekt powinien być wykonany w stylu dowolnym, mieć wkomponowany napis „Body Art Convention” i nawiązywać jednocześnie do dwóch tematów:
Warszawa
tatuaż
3.5. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z oświadczeniem Uczestnika, że przysługują mu nieograniczone autorskie prawa osobiste i majątkowe do tych wzorów i że ponosi on wszelką odpowiedzialność za złamanie tych praw.
3.6. Zgłoszenie projektu do Konkursu jest równoznaczne z udzieleniem przez Uczestnika zgody na nieograniczone wykorzystanie, w tym edycję, zgłoszonych projektów przez portal Hardcore Tattoo i firmę Luka Bandita, w szczególności, choć nie wyłącznie, w celu druku.
3.7. Konkurs jest moderowany przez Organizatora. Moderacja w Konkursie polega na prawie Organizatora do niedopuszczeniu do konkursu, bez konieczności poinformowania o tym Uczestnika, projektu, który:
a) narusza prawo obowiązujące w Polsce
b) narusza prawa i uczucia osób trzecich
c) zawiera treści powszechnie uznane za społecznie niewłaściwe i naganne moralnie (np. projekty zawierające treści obraźliwe, wulgarne, obsceniczne, nawołujące do nienawiści i przemocy)
d) zawiera wizerunki obiektów, będących znakami zastrzeżonymi w Urzędzie Patentowym
e) zawiera treści o charakterze komercyjnym (reklamy)
f) nie spełnia podstawowych wymagań technicznych, w tym określonych w pkt. 4.4
g) lub podstawowych wymagań artystycznych
h) narusza inne postanowienia zawarte w Regulaminie Konkursu.
3.8. Uczestnik ma prawo wycofać zgłoszone projekty wyłącznie w czasie trwania Konkursu.

4. ROZSTRZYGNIĘCIE KONKURSU I NAGRODY
4.1. Ocena nadesłanych projektów dokonywana będzie przez Organizatora.
4.2. Organizator biorąc pod uwagę wartość techniczną i artystyczną projektów przyzna nagrody za:
a) I miejsce
b) II miejsce
c) dowolną liczbę wyróżnień
4.3. Organizator ma prawo do nie przyznania nagród za dowolne miejsce w konkursie.
4.4. Nagrodami w konkursie są:
I miejsce – 50 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r.; projekt stanie się oficjalną grafiką Body Art Convention i znajdzie się na koszulkach konwencyjncych
II miejsce – 30 proc. zniżki na boks 6m2 na Body Art Convention 2011 r; projekt znajdzie się na koszulkach konwencyjnych
wyróżnienia – koszulki firmowe organizatorów

5. OGŁOSZENIE WYNIKÓW I WYDANIE NAGRÓD
5.1. Rozstrzygnięcie Konkursu zostanie opublikowane na stronie internetowej www.bodyartconvention.pl 20 września 2011 r.
5.2. Zwycięzcy Konkursu zostaną w dniu rozstrzygnięcia Konkursu powiadomieni przez Organizatora o przyznaniu im nagród pocztą elektroniczną (e-mail). Aby otrzymać nagrodę, Uczestnik zobowiązany jest w ciągu 5 dni od daty otrzymania wiadomości przesłać wiadomość zwrotną zawierającą Jego dane adresowe.
5.3. W przypadku braku możliwości skontaktowania się ze zwycięzcą lub nie spełnienia wymogów podanych w ust.6.2, nagroda przepada.
5.4. Wysyłając zgłoszenie do Konkursu uczestnicy wyrażają zgodę na przeprowadzenie Konkursu zgodnie z niniejszym Regulaminem. Ponadto uczestnicy Konkursu wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska i miejscowości zamieszkania, informacji o otrzymanej nagrodzie na stronach internetowych Organizatora na potrzeby związane z podaniem wyników Konkursu.
5.5. Wysyłając zgłoszenie na Konkurs uczestnicy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych do celów Konkursu.

Have any Question or Comment?

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *

Kategorie